BEVARANDE

  

Vid bevarande åtgärder finns vi med för att säkerställa att kulturvärden bibehålls. Vi utför bland annat besiktningar, åtgärdsprogram och konservering av natursten, keramik, puts- och betong, samt även förgyllningar och ytbehandlingar utomhus. Vid större arbeten har vi även möjlighet att ta in ytterligare kraft från vårt nätverk av professionella konservatorer, hantverkare och tekniker.

  

Vid restaureringsprojekt finns vi till för att säkerställa att restaureringen utförs på korrekt sätt från början till slut. Vi bistår med förundersökning och kunskapsinsamling för att lägga fram rätt förutsättningar för ett lyckat projekt.

FÖRVALTANDE

  

Vi är med i förvaltningsarbetet med kulturhistoriska byggnader och miljöer. Vi håller tät kommunikation med våra beställare, samtidigt som vi ser till att alla arbeten får rätt antikvarisk översyn och hjälper till med såväl praktiska åtgärder som tillståndsansökningar.

  

Exempel på tjänster vi erbjuder inom förvaltande är Vård och Underhållsplaner för byggnader och parkmiljöer, Antikvarisk kontrollant vid ombyggnader och renoveringar samt att vi bistår med vårt professionella kontaktnät inom teknik och hantverk.

UTVECKLANDE

  

Vi är även med i projekt och utför arbeten som fokuserar på utveckling av kulturarvsmiljöer. Dessa kan innebära miljökonsekvensbeskrivningar inför planerade arbeten, utvecklingsplaner som ett alternativ eller komplement till vård- och underhållsplaner, samt bistår med antikvarisk kompetens inför visualiseringar om potentiella utvecklingsprojekt.

  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar exempelvis hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön kan vid behov ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning.

KUNSKAPSFÖRMEDLING

  

Vi tillhandahåller en rad olika kurser och utbildningar, från praktiska kurser i skötsel av det gröna kulturarvet, guidningar, föreläsningar om vård av gamla byggnader, till universitetskurser.

  

Några av de utbildningarna rör kurser i alternativ skötsel, samt föreläsningar i kyrkogårdshistoria.